;

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I. Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca – Spółka Alien JCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Rynek 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd KRS w Bielsku-Białej , pod numerem KRS 0000496938 ,

oraz Zarejestrowanego w Państwowym Urzędzie Probierczym w Krakowie/oddział Chorzów

pod nr wytwórcy 12898 , NIP: 5482665219 ,Regon:243475657 ,tel.338583744 ,kom.502517947 , adres e-mail sklep@jubiler.cc

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną jubiler.cc, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu(w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego i działającego w sieci internet pod adresem www.jubiler.cc

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  www.jubiler.cc  oraz

  e-mailowo na adres sklep@jubiler.cc , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9-tej do 17-tej.

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

  1. Telefon 338583744

  2. E-mail sklep@jubiler.cc

  3. Adres korespondencyjny ;

   Alien JCC Sp. z o.o

   ul. Rynek 16

   43-400 Cieszyn

 4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 5 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem ;

  Poczty Polskiej,oraz wyspecjalizowanych firm kurierskich:

 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł)

  Przesyłki wysyłamy:

 • -Poczta Polska,Kurier Pocztex 48

 •   koszt przesyłki 12zł

 • -Przesyłka pobraniową Paczka 24

 •   koszt przesyłki 15zł

 • -Przesyłka Pobranie Kurier DPD

 •   koszt przesyłki 21zł

 • -Przesyłka Kurier DPD

    koszt przesyłki  17zł

 

3.Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4.Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 14 dni . Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

5.Przy kwocie zakupu przekraczającej  500 zł koszty przesyłki ponosi sklep internetowy- wysyłka gratis. Towar wysyłamy tylko na rynek polski.

 

V. Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

przelewem na rachunek bankowy nr konta bankowego: ING12105010831000009030308762

płatność w systemie ratalnym w systemie operatora płatności dotpay,oraz Provema,

płatność w systemie ratalnym obsługiwana przez mBank Raty

 

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.


VI. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 17. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)- poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Jednocześnie informujemy, że adres poczty elektronicznej sklepu internetowego naszej firmy Alien JCC Sp. z o.o  - Jubiler Cieszyn działającego w domenie jubiler.cc , pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to sklep@jubiler.cc

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Alien JCC Sp. zo.o ul. Przykopa  7 ,43-400 Cieszyn .

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Alien JCC Sp. z o.o ,ul.Przykopa 7 ,43-400 Cieszyn

 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


VIII. Ochrona danych osobowych

dotycząca posiadanych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Firma Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul.  Rynek 16, 43-400 Cieszyn

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów Firmy Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Rynek 16, 43-400 Cieszyn

3.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.

4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku

podmiotów upoważnionych ,na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organów ścigania).

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.

7.

Posiada Pani/Pan

prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@alien.net.pl , lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Rynek 16, 43-400 Cieszyn

8.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i naszych usług na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.

Decyzje dotyczące Pani/a danych osobowych nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany.

10.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez

Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Rynek 16, 43-400 Cieszyn

prosimy o kontakt mailowy z Administratorem

Bezpieczeństwa Informacji:

biuro@alien.net.pl

 Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 Baza klientów i użytkowników serwisu jest zarejestrowana w GIODO

pod numerem księgi:1 6 1 2 8 8


IX. Postanowienia końcowe


1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Alien JCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 2. Żadna z treści niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia zgodnie z ustawą praw Klienta,a w przypadku niezgodności którejkolwiek z części tego regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje natychmiastowo podporządkować się stosownie do obowiązującego prawa w części zakwestionowanej treści regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.jubiler.cc

5. Korzystanie z witryny sklepu internetowego jest możliwe przy spełnieniu minimalnych warunków technicznych systemu teleinformatycznego Klienta: IE wersja 7 lub nowsza, Mozilla wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. oraz posiadanie adresu e-mail

6. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

( dodatkowo wzór znajduje się w załaczniku nr. 2 do Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Alien JCC Sp. z o.o , ul. Rynek 16, 43-400 Cieszyn, tel.338583744, kom.502517947, adres email: sklep@jubiler.cc

 

Ja/My(*) ................................................................................  niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)..........................................................................................................................  

umowy dostawy następujących

rzeczy(*).............................................................................................................................................

 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu,następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ...............................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ................................................. / ............................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów) .................................................................................................................................

 

Adres konsumenta(ów) ................................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ................................................................

 

Data .......................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić